Terug

Algemene voorwaarden

Home    Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE STICHTING INDUSTRIËLE REINIGING

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

SIR: Stichting Industriële Reiniging, kantoor houdende aan de Mozartlaan 3, 3314 NA te Maassluis, die partij is bij een overeenkomst of in het kader van een overeenkomst producten en/of diensten aan de opdrachtgever levert.

Producten en diensten: handboeken, EHBO-kaarten, examens, adviezen, doorlichtingen, erkenningen en aanverwante artikelen.

Opdrachtgever(s): zowel bij SIR aangesloten als niet bij SIR aangesloten bedrijven, organisaties en personen.

Reglementen: Het SIR examenreglement, hetgeen toeziet op alle examens.

Overeenkomst: iedere overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn.

Acceptatie: De schriftelijke verklaring van opdrachtgever dat deze de offerte aanvaardt en de vaststelling van de SIR daartoe dat deze voldoet aan de overeenkomst.

Offertes: een verzoek tot informatie betreffende de producten van de SIR.

Art. 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

*Alle overeenkomsten die de SIR met haar opdrachtgevers sluit;

*Alle offertes die de SIR aan haar (potentiële) opdrachtgevers uitbrengt;

*Al het meerwerk dat de SIR ten behoeve van haar opdrachtgevers uitvoert.

2. Op van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien deze door de SIR uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met de SIR.

Art. 2 Offertes en totstandkoming van de overeenkomst(en)

1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op zowel de offerte als de acceptatie daarvan enop de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de SIR heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand, indien de SIR aan de opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

5. De toepasselijkheid van de artikelen 6:223 en 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, is uitgesloten.

Art. 3 Wijzigingen

1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en SIR zijn overeengekomen.

2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, moet een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 14 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

Art. 4 Kwaliteit en omschrijving

1. De SIR verbindt zich jegens opdrachtgever om hem de (SIR) producten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.

2. De SIR verbindt zich jegens opdrachtgever hem producten te leveren, die van degelijke kwaliteit zijn, zoals in de offerte omschreven.

3. De SIR staat er niet voor in, dat de producten geschikt zijn voor het doel, waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de SIR kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Art. 5 Verzending

De SIR verbindt zich jegens opdrachtgever om de producten op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer in goede staat hun bestemming bereiken.

Art. 6 Eigendomsovergang en risico

1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal het eigendom van en het risico voor de producten op opdrachtgever overgaan bij aflevering.

2. Zolang opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de SIR zich het eigendom voor. In dat geval gaat het eigendom op opdrachtgever pas over, zodra opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de SIR heeft voldaan.

3. Indien er gerede twijfel bij de SIR bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is de SIR bevoegd de verzending van producten ingevolge art. 5 uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de SIR, door deze vertraagde aflevering, te lijden schade.

4. Als de SIR op verzoek van opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in dit artikel de verzending uitstelt, zullen de producten eigendom blijven van de SIR en voor diens risico blijven, totdat de producten bij opdrachtgever zijn bezorgd en geleverd.

Art. 7 Tijdstip van levering

De SIR zal de producten leveren op het moment dat deze de schriftelijke bestelling van opdrachtgever heeft ontvangen. Dit behoudens hetgeen vermeld is in artikel 6. Deze bestelling geldt als acceptatie.

Diensten, zoals examens en doorlichtingen, zullen worden uitgevoerd op de datum die de SIR en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Art. 8 Overmacht

1. De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de SIR door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

2. Van overmacht aan de zijde van de SIR is sprake, indien de SIR na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de SIR als bij derden, van wie de SIR de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de SIR ontstaan.

3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de SIR als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de SIR slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

Art. 9 Prijs en betaling

1. De koopprijs omvat, transport- en afleveringskosten voor de plaats, welke door opdrachtgever in Nederland wordt aangewezen.

2. Indien opdrachtgever een buitenlandse partij betreft, zullen extra transport- en afleveringskosten alsmede vertaalkosten in rekening worden gebracht. Hierbij moet in ogenschouw gehouden worden dat de SIR geen aansprakelijkheid dan wel verantwoording draagt voor de kwaliteit van de vertaling, noch de overeenstemming van (SIR) producten, aan wet- en regelgeving in het buitenland.

3. Opdrachtgever is verplicht de koopprijs binnen dertig dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, noch tot verrekening over te gaan.

4. Blijft de opdrachtgever in gebreke het door hem verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn over te maken, zal een aanmaningstraject van start gaan en zal nadien, bij ingebrekestelling, de dienstverlening gestaakt worden.

5. De SIR is bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen bij ingebrekestelling. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door de SIR geleden schade.

Art. 10 Wettelijke vereisten

De SIR waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de producten, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn in Nederland op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

Art. 11 Ontbinding

1. Onverminderd het bepaalde in art. 10 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de SIR, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de SIR geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten en kosten ingebrekestelling.

Art. 12 Exoneratie

De SIR kan niet aansprakelijk worden gehouden voor bedragen groter, dan hetgeen per individuele opdracht is overeengekomen.

Art. 13 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

Art. 14 Geschillen

1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking, zoals bij voorbeeld, zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door een door partijen aan te wijzen mediator, zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

Art. 15 Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam de dato 16 december 2005 onder dossiernummer 41130945.