Terug

Functies

Home    Chemisch Technisch    Functies
De eisen die aan de medewerkers worden gesteld, zijn vastgelegd in de vorm van eind- en toetstermen die op de website staan onder het kopje 'eind- en toetstermen'. De examenstof is gebaseerd op deze eind- en toetstermen. De medewerkers moeten door de SIR zijn geëxamineerd en over een geldig SIR certificaat beschikken. Er zijn drie verschillende categorieën medewerkers voor het werken met chemisch-technische reiniging. Hieronder volgt een beknopte uitleg van iedere categorie.
 
Chemisch Technisch Operator (CTO)
Dit examen is bedoelt voor personen die werken met chemicaliën of waarbij tijdens de reinigingswerkzaamheden chemische / fysische reacties kunnen optreden. Het examen wordt schriftelijk afgenomen. Hierbij wordt met name getoetst of de kandidaat op de hoogte is van de manier waarop de gezondheid en het welzijn van direct en indirect betrokkenen gehandhaafd kan blijven door het bewust verminderen van risico's.
 
Toezichthouder Chemisch Technisch (TCT)
Personen die toezicht houden moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering van de chemisch technische reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken te waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico's die bij chemisch technisch reinigen van toepassing zijn. Tijdens het schriftelijk examen zal deze kennis dan ook worden getoetst.
 
Chemisch Technisch Keurmeester (CTK)
Een keurmeester is SIR gecertificeerd en heeft aantoonbaar op grond van vakkennis, opleiding en ervaring voldoende kennis van chemisch-technische reinigingsapparatuur en de toebehoren. Hij is bekend met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR, zodat hij de chemisch-technische reinigingsapparatuur op veiligheid kan beoordelen. De CTK is verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van de apparatuur, de uitgevoerde testen en voor uitgifte van keuringscertificaten. Op deze criteria wordt een theoretisch examen afgenomen.